Názov: Verejnoprospešné služby Karlova Ves (skrátene VPS KV)
Právna forma: príspevková organizácia zriadená Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves
Sídlo: Námestie sv. Františka 8, 841 04 Bratislava
IČO: 50 422 057
DIČ: 2120324613
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK13 0200 0000 0037 0480 0253

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je zabezpečovanie verejnoprospešných služieb v rámci mestskej časti Karlova Ves.

Verejnoprospešné služby Karlova Ves poskytuje predovšetkým tieto služby
  • údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev zverených do správy mestskej časti v rámci letnej a zimnej údržby (vrátane zabezpečenia zjadnosti, resp. schodnosti),
  • údržba verejnej zelene na pozemkoch zverených do správy mestskej časti,
  • údržba pieskovísk, detských ihrísk a ostatného mobiliáru vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti,
  • správa areálov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v rozsahu určenom v Zásadách hospodárenia,
  • organizačné zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou,
  • správa nehnuteľného majetku, ktorý mestská časť vlastní alebo jej bol zverený.