Služby

traktor
lopata

údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev zverených do správy mestskej časti v rámci letnej a zimnej údržby (vrátane zabezpečenia zjadnosti, resp. schodnosti)

pila

údržba verejnej zelene na pozemkoch zverených do správy mestskej časti

údržba verejnej zelene
údržba mobiliáru
kluc

údržba pieskovísk, detských ihrísk a ostatného mobiliáru vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti

key

správa areálov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti v rozsahu určenom v Zásadách hospodárenia

sprava areálov školských zariadení
organizačné zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí
podiumIcon

organizačné zabezpečenie športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou

key

správa nehnuteľného majetku, ktorý mestská časť vlastní alebo jej bol zverený

správa nehnuteľného majetku